Wet kinderopvang

Oudercommissie

29/03/2013

Ieder gastouderbureau is verplicht om een oudercommissie in te stellen en het adviesrecht toe te passen. Dit dient te gebeuren binnen zes maanden nadat het gastouderbureau is aangemeld bij de gemeente. Het gastouderbureau is ook verplicht om binnen deze termijn een reglement oudercommissie vast te stellen.

Kassiersfunctie

28/03/2013

Gastouderbureaus zijn verplicht om de kassiersfunctie uit te voeren. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt.

Klachtenregeling

28/03/2013

Een gastouderbureau is verplicht een klachtenregeling aan te bieden.

Klachtenregeling ViaViela

In het klachtenreglement van ViaViela voor ouders is vermeld hoe intern wordt omgegaan met klachten van ouders en binnen welke termijn klachten worden behandeld. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kan een ouder zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij ViaViela is aangesloten. Sinds 2016 is het zo dat ouders hun klacht eerst bij de kinderopvanginstelling zelf bespreekbaar moeten maken, pas als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kan het geschil kenbaar gemaakt worden bij de Geschillencommissie.

Het klachtenreglement voor ViaViela ouders is terug te vinden in de persoonlijke klantenportal.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

29/03/2011

Om de kwaliteit van de gastouderopvang te waarborgen wil de overheid dat gesubsidieerde gastouderopvang alleen wordt uitgevoerd door erkende gastouders. Erkende gastouders zijn officieel in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) opgenomen. Het register is belangrijk: het zegt namelijk iets over de kwaliteit van alle geregistreerde gastouders. Wanneer een gastouder niet in het Landelijk Register staat, hebben de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag.