Nieuws

regio Zutphen, Doetinchem, Achterhoek

Nieuw modelrapport GGD inspecties

Vanaf 1 januari jl. is er een nieuw modelrapport beschikbaar gesteld voor GGD inspecties bij gastouders en gastouderbureaus.

In het modelrapport is een punt toegevoegd m.b.t. de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

"De gastouder heeft kennis van de handelswijze hoe, indien de gastouder op enigerlei wijze bekend is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is van het gastouderbureau zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact te treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar (art 1.51c lid 3 Wet kinderopvang)".


Wat betekent dit?

Kort gezegd betekent dit dat de gastouder moet weten welke route te bewandelen als zij de houder van het gastouderbureau verdenken van grensoverschrijdend gedrag jegens een opvangkind.

De te bewandelen route hierbij is: de gastouder dient contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie en bij een redelijk vermoeden aangifte te doen (dit betreft route 2 uit onze uitgebreide meldcode).

Bij de eerste inspecties van dit jaar is dit als aandachtspunt meegegeven in de inspectierapporten. Gastouders kennen de meldcode, weten waar deze te vinden is en wat ze moeten doen wanneer ze zich zorgen maken om hun opvangkind. Maar ze weten niet wat te doen als er een vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag jegens het opvangkind door de houder van het gastouderbureau.


Gewijzigde meldcode

We hebben de uitgebreide Meldcode en bijbehorende handleiding op dit punt iets aangepast. De laatste versies zijn te vinden in de kenniswijzer.


Met vriendelijke groet,

Gastouderbureau ViaViela
Petra Schwab