Opvanglocatie

Risico-inventarisatie

29/03/2013

Het gastouderbureau houdt toezicht op de veiligheid van de opvanglocatie. De gastouder en de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Deze risico-inventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaatsvindt en gaat uit van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. De risico-inventarisatie behandelt onder meer de volgende punten:

  • Veiligheidsrisico’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden.
  • Gezondheidsrisico’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.

Ongevallenregistratie en Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

29/03/2013

Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. De gastouder is verplicht de ongevallen als gevolg waarvan een arts geraadpleegd moest worden te registeren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur en bevat:

  • de aard en de plaats van het ongeval
  • de leeftijd van het kind
  • de datum van het ongeval;
  • een overzicht van maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen

Op het opvangadres is de 'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' aanwezig dat het gastouderbureau heeft opgesteld. De gastouder kent de inhoud van deze meldcode en handelt er aantoonbaar naar.

bron: www.rijksoverheid.nl

Beide documenten bevinden zich in de gastoudermap op de opvanglocatie en zijn voor ouders en gastouders terug te vinden in hun persoonlijke klantenportal.

Eisen ruimtes

28/03/2013

De woning waar de opvang (het opvangadres) plaatsvindt, dient aan onderstaande eisen te voldoen. Deze eisen worden jaarlijks door ViaViela getoetst door middel van een huisbezoek aan het opvangadres.

Aantal kinderen

28/03/2013

Leeftijdsopbouw en aantal opvangkinderen:

  • De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden de eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
  • De gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
  • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook weer inclusief eigen kinderen van die leeftijd.

bron: www.rijksoverheid.nl