Praktische informatie voor gastouders

Voorwaarden opvanglocatie

Om als gastouder aan de slag te kunnen moet jijzelf, maar ook je opvanglocatie aan een aantal eisen voldoen. Je moet geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is een kwaliteitsregister waar je alleen in staat als jij en jouw opvanglocatie voldoen aan de door de overheid gestelde opleidings- en kwaliteitseisen.

Vlinder

Huis en inrichting

Jouw opvanglocatie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Rookvrij

  De hele opvanglocatie is altijd rookvrij. Dit geldt ook op de dagen waarop je geen kinderen opvangt.
 • Rookmelders

  Je huis dient voorzien te zijn van rookmelders in alle ruimtes die als vluchtroutes gebruikt kunnen worden. De rookmelders moeten goed functioneren en ten minste 0,5 meter uit de wand bevestigd zijn.
 • Speelruimte

  De opvanglocatie moet een ruimte zijn die is afgestemd op het aantal kinderen dat je opvangt en hun leeftijd. Je opvangkinderen moeten hier veilig en verantwoord kunnen spelen met speelgoed wat kinderen uitdaagt in hun sociale, cognitieve, motorische en creatieve spel.
 • Slaapruimte

  Voor je opvangkinderen tot 1,5 jaar oud is er een aparte en goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Buitenspeelmogelijkheden

  Tijdens de opvang op de locatie moeten je opvangkinderen veilig buiten kunnen spelen. In de tuin of op een buitenspeelplaats in de buurt van je opvanglocatie. Deze buitenspeelmogelijkheden moeten voldoen aan de veiligheidsnormen en afgestemd zijn op de leeftijd van je opvangkinderen.

Aantal kinderen

Als gastouder mag je een maximum aantal kinderen tegelijkertijd opvangen. Afhankelijk van de leeftijd van je opvangkinderen gelden de volgende regels:

 • Je mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Daarbij worden jouw eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
 • Je mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief jouw eigen kinderen tot 4 jaar.
 • Je mag maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd opvangen, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook hier worden jouw eigen kinderen van deze leeftijd meegerekend.

Achterwacht

Er moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze persoon is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en moet bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder. De gastouder moet bij de inspectie door de GGD aan tonen wie de achterwacht is.

Risico-inventarisatie

Het gastouderbureau houdt toezicht op de veiligheid van de opvanglocatie. De gastouder en de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Deze risico-inventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaatsvindt en gaat uit van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd.

 • Inhoud risico-inventarisatie

  De risico-inventarisatie behandelt onder meer de volgende punten:

  • Veiligheidsrisico’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden.
  • Gezondheidsrisico’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.
 • Plan van aanpak

  Het gastouderbureau stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. Uiteraard is de gastouder hierbij nauw betrokken. De risico-inventarisatie wordt aangepast indien de locatie tussentijds verandert, het aantal kinderen of hun leeftijd wijzigt.
 • In de praktijk

  De gastouder kent de risico-inventarisatie en handelt volgens de afspraken uit het plan van aanpak. Als de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder, informeert de gastouder huisgenoten over de risico’s en de maatregelen uit het plan van aanpak. Vindt de opvang plaats in het huis van de ouder(s), dan worden zij betrokken bij de uitvoering van de inventarisatie.
  De risico-inventarisatie is gereed op het moment dat de opvang start en wordt vanaf dat moment ieder jaar opnieuw uitgevoerd.

 

Registratie

Als jij en je opvanglocatie aan alle voorwaarden voldoen, volgt je registratie als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Alleen als je een LRK-registratienummer bezit, kunnen ouders die gebruik maken van jouw gastouderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Naast de zekerheid over de kwaliteit van jouw opvang, hebben ouders dus ook een financieel voordeel bij het gebruikmaken van een erkende gastouder. Ouders op Viaviela.nl zijn dan ook op zoek naar een gastouder die geregistreerd staat (of wil worden) in het LRK.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Interesse in ViaViela?

Ben jij gastouder en wil je kennismaken met ViaViela? Of wil je gastouder worden? Meld je nu gratis en vrijblijvend aan. Samen kijken we graag wat we voor elkaar kunnen betekenen.