Oudercommissie

Ieder gastouderbureau is verplicht om een oudercommissie in te stellen. Een oudercommissie heeft als doel de belangen van ouders en kinderen te behartigen en het gastouderbureau te adviseren over verschillende onderwerpen.

Vlinder

Centraal en regionaal

ViaViela is een landelijke franchise organisatie dat wordt gevormd door regionale gastouderbureaus. Er is één landelijke centrale oudercommissie en er zijn meerdere regionale oudercommissies actief. De landelijke centrale oudercommissie staat in contact met de franchise organisatie. De regionale gastouderbureaus brengen het ouderadviesrecht onder via hun eigen regionale oudercommissie. De centrale en de regionale oudercommissie buigen zich samen over de wettelijke adviesrechten.

Adviesrecht

Het ouderadviesrecht heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

  • De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleid.
  • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid.
  • Openingstijden.
  • Het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie.
  • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten.
  • Wijziging van de prijs van kinderopvang.

Samenstelling oudercommissie

  • Alleen ouders die gebruik maken van gastouderopvang via ViaViela kunnen lid zijn van een oudercommissie.
  • Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie.
  • Gastouders, personeelsleden, leden van het bestuur en leden van de directie van ViaViela kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van desbetreffend gastouderbureau.
  • De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal zeven leden.

Werkwijze oudercommissie

Alle taken en verantwoordelijkheden van een oudercommissie staan beschreven in een reglement. Daaraan gekoppeld werkt iedere oudercommissie met een eigen huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement staat beschreven wie welke rol heeft, hoe vaak er wordt vergaderd en hoe de oudercommissie communiceert met het gastouderbureau en alle ouders.

Notulen

Na iedere vergadering van zowel een regionale als de centrale oudercommissie(s) worden er notulen opgesteld. Alle ouders die aangesloten zijn bij Gastouderbureau ViaViela kunnen deze notulen (van de eigen vestiging) terugvinden in de Kenniswijzer op Mijngastouderburo.nl. De notulen na een vergadering van de centrale oudercommissie, kunnen alle ouders die bij ViaViela zijn aangesloten inzien.

Interesse?

Maak jij gebruik van gastouderopvang via ViaViela en wil je graag meedenken en advies geven? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van ViaViela of vul het contactformulier in. We verwelkomen je heel graag als nieuw lid van een oudercommissie!