Praktische informatie voor ouders

Voorwaarden gastouderopvang

Iedere gastouder die als erkende gastouder opvang wil bieden, moet geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit is een kwaliteitsregister waar een gastouder alleen in staat als zij en haar opvanglocatie voldoen aan de door de overheid gestelde opleidings- en kwaliteitseisen. Ook een gastouderbureau is volgens de Wet kinderopvang verplicht om ouders en gastouders op verschillende vlakken te begeleiden.

Vlinder

Voorwaarden gastouder

Om een registratie in het kwaliteitsregister te krijgen moet een gastouder aan de volgende opleidings- en kwaliteitseisen voldoen:

 • Opleidingseis

  Je gastouder moet in het bezit zijn van een:

  • diploma MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn óf
  • een vrijgesteld diploma dat vermeld is op de diplomalijst óf
  • een certificaat goed gastouderschap (behaald voor 2011)
 • Eerste Hulp aan kinderen

  Je gastouder moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Dit betekent dat zij de cursus Eerste Hulp aan kinderen iedere twee jaar moet herhalen.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Iedere gastouder vraagt een VOG aan bij de gemeente. Deze wordt alleen afgegeven als blijkt dat het gedrag van de gastouder in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van haar werk als gastouder. Eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder van de gastouder moeten ook over een VOG beschikken. Hetzelfde geldt voor andere personen die regelmatig op de opvanglocatie aanwezig zijn.
 • Personenregister Kinderopvang (PRK)

  Alle personen, verbonden aan de opvanglocatie, die een VOG hebben moeten aanvragen, moeten zich ook inschrijven in het PRK. Voor de inschrijving in het PRK is een VOG die niet ouder is dan 2 maanden nodig. De personen die in het PRK zijn opgenomen, worden op basis van hun VOG continu gescreend.

 • Overige eisen

  Iedere erkende gastouder voldoet ook aan de volgende aanvullende eisen:

  • Telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
  • Eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.
  • De gastouder is zelf niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet.
  • Tijdens de opvang spreekt de gastouder Nederlands, Fries of een andere streektaal. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders die tijdelijk in Nederland verblijven (expats), kan mede de voertaal van het gezin worden gesproken.
  • De gastouder is bekend met het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt hiernaar.
  • De gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en handelt hiernaar.

Voorwaarden opvanglocatie

Naast de voorwaarden die aan de gastouder gesteld worden, moet volgens de Wet kinderopvang ook de opvanglocatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Rookvrij

  De gehele opvanglocatie is altijd rookvrij. Ook hangen er voldoende, goed functionerende rookmelders. Deze zijn geplaatst in alle vluchtroutes.
 • Speelruimte

  De opvanglocatie moet een ruimte zijn die is afgestemd op het aantal kinderen in de opvang en hun leeftijd. Kinderen moeten hier veilig en verantwoord kunnen spelen met speelgoed wat kinderen uitdaagt in hun sociale, cognitieve, motorische en creatieve spel.
 • Slaapruimte

  Voor kinderen tot 1,5 jaar oud is er een aparte en goed geventileerde slaapruimte, afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.
 • Buitenspeelmogelijkheden

  Tijdens de opvang op de locatie moeten de kinderen veilig buiten kunnen spelen. In de tuin of op een buitenspeelplaats in de buurt van de opvanglocatie. Deze buitenspeelmogelijkheden moeten voldoen aan de veiligheidsnormen en afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen.
 • Aantal kinderen

  Gastouders mogen een maximum aantal kinderen tegelijkertijd opvangen. Dit maximumaantal is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. Eigen kinderen van de gastouder worden meegeteld.
 • Achterwacht

  Gastouders zorgen ervoor dat er tijdens de opvang altijd een achterwacht beschikbaar is. Stel dat er iets gebeurt in de opvang, dan moet de gastouder snel naar een dokter of bijvoorbeeld tandarts kunnen gaan. Een achterwacht is daarom iemand die tijdens opvangtijden telefonisch bereikbaar is voor de gastouder. Bij calamiteiten moet deze persoon binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie voor de opvang van de (andere) kinderen. De achterwacht is achttien jaar of ouder.
 • Risico-inventarisatie

  Om zeker te weten dat de opvanglocatie aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet, wordt deze ieder jaar gecontroleerd. Deze controle wordt vastgelegd in een document ‘Risico-inventarisatie en -evaluatie’.

Voorwaarden gastouderbureau

Als ouders aanspraak willen maken op Kinderopvangtoeslag, dan moeten zij gebruik maken van een erkende gastouder. Maar ook het gastouderbureau waar zij voor kiezen moet een registratie in het kwaliteitsregister hebben. Het gastouderbureau moet daarvoor aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Bemiddeling en begeleiding

  Dit houdt in dat je begeleid wordt in alles wat met de koppeling tussen jou en een gastouder te maken heeft. Dus bij het vinden van een gastouder, het voeren van een intakegesprek maar ook de begeleiding aan je gastouder tijdens de opvang.
 • Zekerheid betaling

  Jij betaalt je gastouder via het gastouderbureau. Je mag je gastouder niet rechtstreeks betalen. Jouw gastouderbureau moet ervoor zorgen dat die betaling, wat er ook gebeurt, binnen 5 dagen veilig bij je gastouder terechtkomt.
 • Goede administratie

  Jouw gastouderbureau moet ervoor zorgen dat ouders en gastouders hun gastouderadministratie op een goede manier bij kunt houden. Zo moet jij een correcte urenregistratie bij kunnen houden en zij moeten ervoor zorgen dat jij aan het eind van het jaar een duidelijk en correcte jaaropgave ontvangt, die je nodig hebt voor Belastingdienst Toeslagen.
 • Veilige werkplek

  Je gastouderbureau is verplicht om ieder jaar jouw opvanglocatie persoonlijk te controleren op veiligheids- en hygiënevoorschriften. Zo weet je zeker dat jouw gastouder aan alle wettelijke voorschriften voldoet en dat de opvanglocatie veilig en schoon is. Je gastouderbureau is verplicht om dit vast te leggen.
 • Bezoeken

  Je gastouderbureau moet in ieder geval twee keer per jaar al haar gastouders persoonlijk opzoeken. Tijdens deze bezoeken wordt de opvang geëvalueerd, de ontwikkeling van je gastouder en haar opvang besproken en wordt de opvanglocatie gecontroleerd.
 • Scholing

  Je gastouderbureau is verantwoordelijk voor de (continue) scholing van haar gastouders en is verplicht om jaarlijks scholing aan te bieden.
 • Pedagogisch beleid

  Je gastouderbureau moet een pedagogisch beleidsplan hebben waarin een duidelijke visie op de omgang met kinderen staat beschreven. Gastouders moeten op de hoogte zijn van dit beleid en het ook uitvoeren binnen de eigen gastouderopvang.
 • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Jouw gastouderbureau moet werken volgens een protocol waardoor ouders en gastouders eventuele zorgen rondom een kind bespreekbaar kunnen maken. Jouw gastouderbureau moet zo’n meldcode hebben én gastouders moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.

Enthousiast over ViaViela?

Wij helpen je bij het vinden van de gastouder voor jouw gezin. Zo simpel is het.