Praktische informatie voor ouders

Kinderopvangtoeslag

De overheid komt iedere werkende of studerende ouder in Nederland tegemoet in de kosten voor kinderopvang. Deze vergoeding heet kinderopvangtoeslag. In de praktijk betekent dit dat je iedere maand een bedrag aan toeslag ontvangt vanuit Belastingdienst Toeslagen.

Vlinder

Hoogte kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen dat de hoogte van de kinderopvangtoeslag die jij ontvangt wordt bepaald op basis van het toetsingsinkomen van de ouder en eventuele toeslagpartner. Het toetsingsinkomen vind je op de aanslag inkomstenbelasting of aanvraag zorgtoeslag. Wil je weten welk bedrag aan kinderopvangtoeslag jij aan kunt vragen over de opvang die je nodig hebt? Maak de proefberekening van Belastingdienst Toeslagen.

Maximum uurtarief

Belastingdienst Toeslagen maakt geen onderscheid in nanny- of gastouderopvang. Beide soorten opvang vallen voor de fiscus onder ‘gastouderopvang’. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen BSO of dagopvang. Het maximum uurtarief gastouderopvang 2024 waarover je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen is € 7,53. Wanneer het uurtarief voor jouw kinderopvang boven het maximale uurtarief voor kinderopvangtoeslag ligt, ontvang je over het deel boven het maximale uurtarief geen toeslag. Deze netto kosten kinderopvang betaal je zelf. Dit is je ouderbijdrage.

Voorwaarden

Om als ouder aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat je gebruik maakt van een erkende gastouder via een gastouderbureau dat geregistreerd staat in het Landelijk Register voor Kinderopvang (LRK). Een gastouder kan zichzelf niet laten registreren in het LRK, dit kan alleen via een gastouderbureau. Daarnaast gelden ook de volgende regels:

 • Je werkt, volgt een traject naar werk, studeert of doet een inburgeringscursus.
 • Je betaalt zelf een deel van de opvangkosten.
 • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
 • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of bent degene die voorziet in het onderhoud van het kind.
 • Je kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Maximaal aantal uren

Je kunt over maximaal 230 uur opvang per kind per maand kinderopvangtoeslag aanvragen. Het maakt hierbij niet uit of de opvang verzorgd wordt door een gastouder, nanny, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een combinatie hiervan.

Toeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via Mijn toeslagen. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag vanaf de datum waarop de gastouder is geregistreerd in het LRK. Het recht op kinderopvangtoeslag kan niet eerder ingaan. Je moet de toeslag aanvragen binnen drie maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Ben je later met je aanvraag? Dan loop je een deel van je toeslag mis. Je kunt alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand waarin je de toeslag aanvraagt en voor de maand ervoor. Kinderopvangtoeslag aanvragen hoef je maar één keer te doen. Daarna krijg je de toeslag elk jaar vanzelf. Opnieuw aanvragen is niet nodig.

Voorschotbeschikking

Als je toeslag aanvraagt, ontvang je binnen vijf weken bericht van Belastingdienst Toeslagen. Dit is de voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel kinderopvangtoeslag je voorlopig krijgt. Nadat de voorschotbeschikking voor je klaar staat in Mijn toeslagen, krijg je de toeslag uitbetaald. Dit is rond de 20e van de maand.

Definitieve berekening

Na afloop van het jaar krijg je de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag: de beschikking ‘Definitieve berekening’. Het definitieve toetsingsinkomen is dan bekend. Belastingdienst Toeslagen kan dan uitrekenen op hoeveel kinderopvangtoeslag je daadwerkelijk recht had. Het verschil moet je betalen of krijg je alsnog op je rekening. Als op basis van de definitieve berekening van Belastingdienst Toeslagen blijkt dat je te veel kinderopvangtoeslag hebt ontvangen, krijg je een ’terugvorderingsbeschikking’. Dit is een bericht waarin staat hoeveel geld je moet terugbetalen.

Toeslag wijzigen

Je kunt op elk moment van het jaar een wijziging doorgeven. Het beste is echter om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven. Zo voorkom je dat je later toeslag moet terugbetalen of dat je te weinig toeslag krijgt. Wijzigingen geef je door via Mijn Toeslagen of de app van Belastingdienst Toeslagen.

Relevante wijzigingen

Als er iets wijzigt in de opvangsituatie dan moet die wijziging(en) zelf doorgeven aan de Belastingdienst. Een wijziging kan immers van invloed zijn op de hoogte van je kinderopvangtoeslag. Misschien krijg je meer toeslag, maar als je recht hebt op minder toeslag dan voorkom je dat je aan het einde van het jaar (veel) terug moet betalen.

 • Eén van de kinderen gaat gebruikmaken van een ander soort kinderopvang of het aantal uren of het uurtarief van de kinderopvang verandert.
 • Je ontvangt voor één of meer kinderen nog geen kinderopvangtoeslag en je hebt hier wel recht op.
 • Eén of meer kinderen maken geen gebruik meer van geregistreerde kinderopvang en je ontvangt voor hen nog wel kinderopvangtoeslag.
 • In de loop van het kalenderjaar verandert het toetsingsinkomen van jou of jouw toeslagpartner.

Ook in deze situaties geef je je wijziging door aan de Belastingdienst:

 • Je wilt de kinderopvangtoeslag op een ander rekeningnummer ontvangen.
 • Je gaat gebruik maken van een andere gastouder. Je dient dan de naam/adresgegevens van deze gastouder door te geven alsmede het LRK-nummer van deze gastouder.

Stopzetten kinderopvangtoeslag

Op elk moment van het jaar kun je doorgeven dat je geen kinderopvangtoeslag meer wilt ontvangen. Je hebt dan alleen recht op kinderopvangtoeslag over de voorafgaande maanden. Je kunt ook de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht stopzetten. Je moet dan wel het bedrag dat je al gekregen hebt, terugbetalen.

Mijn toeslagen

Kinderopvangtoeslag kun je stopzetten of wijzigen via Mijn toeslagen of download de App Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Na inloggen op Mijn toeslagen krijg je inzage in je persoonlijke gegevens en vanuit deze pagina kun je eenvoudig je Kinderopvangtoeslag stopzetten of wijzigen.

Enthousiast over gastouderopvang?

Wij helpen je bij het vinden van de gastouder voor jouw gezin. Zo simpel is het.