Gastouderschap is vakmanschap

Risico-inventarisatie

Het gastouderbureau houdt toezicht op de veiligheid van de opvanglocatie. De gastouder en de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Deze risico-inventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaatsvindt en gaat uit van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd.


Inhoud

De risico-inventarisatie behandelt onder meer de volgende punten:

  • Veiligheidsrisico’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, verstikking, verwonding, beknelling, vallen, botsen, stoten, steken en snijden.
  • Gezondheidsrisico’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen.

Plan van aanpak

Het gastouderbureau stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. Uiteraard is de gastouder hierbij nauw betrokken. De risico-inventarisatie wordt aangepast indien de locatie tussentijds verandert, het aantal kinderen of hun leeftijd wijzigt. 


In de praktijk

De gastouder kent de risico-inventarisatie en handelt volgens de afspraken uit het plan van aanpak. Als de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder, informeert de gastouder huisgenoten over de risico’s en de maatregelen uit het plan van aanpak. Vindt de opvang plaats in het huis van de ouder(s), dan worden zij betrokken bij de uitvoering van de inventarisatie.
De risico-inventarisatie is gereed op het moment dat de opvang start en wordt vanaf dat moment ieder jaar opnieuw uitgevoerd.


Controle

ViaViela verwacht dat de gastouder het kind een veilige en hygiënische omgeving biedt. Dit wordt onder meer gecontroleerd door middel van de jaarlijkse risico-inventarisatie. De risico-inventarisatie is ten alle tijden online inzichtelijk voor zowel ouders, gastouders als de GGD.