Alle aandacht om te leren, spelen en groeien

Regeling Dienstverlening aan huis


Veelgestelde vragen

Hier vind je alle antwoorden op je vragen over de regeling Dienstverlening aan huis


Dat kan wanneer de opvang plaatsvindt in de woning van de ouder en er gedurende maximaal 3 dagen opvang geboden wordt. Daarbij geldt er geen minimaal of maximaal aantal uren per dag.

In dat geval kan er geen gebruik worden gemaakt van de Regeling Dienstverlening aan huis en is er feitelijk sprake van een arbeidsovereenkomst tussen ouder en nanny. Daarvoor gelden andere regels.

Nee, dat is niet mogelijk. In dat geval werk je met een overeenkomst van opdracht.

Nee, de regeling geldt voor die gevallen waarbij maximaal op 3 dagen opvang geboden wordt in de woning van de vraagouder. Daarbij geldt er geen minimaal of maximaal aantal uren per dag.

Nee, de Regeling Dienstverlening aan huis is alleen van toepassing wanneer de dienstverlening zich beperkt tot maximaal drie dagen per week. Het gaat om het werkelijk aantal dagen per week. Binnen de regeling rekenen we niet met een gemiddeld aantal per week.

Deze worden aan de hand van de overeenkomst ‘Regeling Dienstverlening aan huis’ vastgelegd. De aanvullende afspraken voor de opvang in de woning van de vraagouder worden vastgelegd in het document ‘Afspraken Nanny opvang’.

De nanny mag zelf het uurtarief bepalen dat zij aan de ouders vraagt. De enige voorwaarde hierbij is dat de ouders niet minder mogen betalen dan het minimumloon. Binnen de Branche Kinderopvang geldt een standaard werkweek van 36 uur. Aan de hand hiervan kan de hoogte van het uurloon bepaald worden. Tevens moet over de vergoeding 8% vakantietoeslag betaald worden.

 Let op, de overheid heeft de mogelijkheid om per half jaar (januari en juli) het minimumloon aan te passen.

De hoogte van het uurtarief van de nanny wordt aangepast vanaf het moment dat de wettelijke aanpassing ingaat. De vakantietoeslag verandert op dat moment ook (8% van het uurloon).

Ja, het uurloon van de nanny is vermeerderd met 8% vakantietoeslag en wordt dus gelijktijdig met de maandelijkse gastoudervergoeding uitbetaald.

De vergoeding moet binnen 5 dagen na afloop van een kalendermaand worden uitbetaald door de ouder.

Ja, binnen de Wet Kinderopvang geldt de regel dat de ouder niet rechtstreeks aan de nanny mag betalen. Bij ViaViela geschiedt de betaling via Stichting Gastoudergelden.

Ja, binnen de regeling Dienstverlening aan Huis heeft een nanny recht op 4x de overeengekomen arbeidsuren per week aan vakantie-uren (per jaar).

Ja, dat is toegestaan. Vaststelling van vakantie door de ouder moet tijdig plaatsvinden zodanig dat de nanny zelf tijdig plannen kan maken voor de vakantie. De nanny moet in ieder geval 2 aaneengesloten weken vakantie kunnen opnemen.

Vooraf vastgestelde werkdagen die op nationale feestdagen vallen, worden uitbetaald.

Nee, de wettelijke opzegtermijnen binnen het arbeidsrecht dienen in acht genomen te worden. Bij een dienstverband dat korter dan 5 jaar heeft geduurd is de opzegtermijn één kalendermaand. Heeft het dienstverband langer dan 5 jaar geduurd dan is de opzegtermijn twee kalendermaanden.

 

Bij ziekte worden er in eerste instantie 2 wachtdagen gehanteerd. Over deze 2 dagen wordt geen loon uitbetaald. Na deze 2 wachtdagen wordt tot maximaal 6 weken 70% van de vergoeding doorbetaald. Dit is tenminste het minimumloon.

De hoogte van de loondoorbetaling bij ziekte wordt gebaseerd op het aantal uren dat is opgenomen in het opvangoverzicht en bedraagt 70% van de vergoeding, maar tenminste het minimumloon.

Ook de betaling bij ziekte verloopt via de Stichting Gastoudergelden.

Wanneer de nanny ziek is geldt het opzegverbod bij ziekte en kan er niet worden opgezegd. Nadat de gastouder 6 weken ziek is geweest en de loondoorbetalingsverplichting is vervallen mag er ook opgezegd worden. De opzegtermijn dient dan nog steeds in acht genomen te worden. Ziekteperiodes die elkaar opvolgen binnen een periode van 4 weken tellen als één periode.

Ja, als freelancer kun je aanspraak maken op een uitkering volgens de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). Dit is een uitkering gedurende de periode van 16 weken tijdens en na je zwangerschap.

In dit geval heb je als gastouder een keuze:

  1. Er zijn meerdere opdrachtgevers (ouders) dus je kan werken op basis van een overeenkomst van opdracht (als freelancer of ZZP’er). 
  2. Je mag ook per opdrachtgever (ouder) een contract op basis van regeling Dienstverlening aan Huis afsluiten.

Nee, binnen de regeling is er geen ondersteuning op het gebied van arbeidsongeschiktheid, pensioen opbouw, sociale wetten en werkloosheid, zoals we dat wel kennen binnen een loondienstverband.