Jouw kind, de beste kinderopvang.

Soorten kinderopvang

Het kinderdagverblijf, gastouderopvang, de peuterspeelzaal en de tussenschoolse opvang, het valt allemaal onder de noemer ‘kinderopvang’. Van alle verschillen tussen deze kinderopvangsoorten, is dit een belangrijke: kies je voor formele of informele kinderopvang.

 

Wel of geen kinderopvangtoeslag

Waarom is het verschil tussen formele of informele kinderopvang belangrijk? Het bepaalt of je wel of geen kinderopvangtoeslag mag aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in je opvangkosten. Kiezen voor formele of informele kinderopvang heeft dus gevolgen voor je portemonnee!


Formele kinderopvang

Onder ‘formele kinderopvang’ vallen alle kinderopvangorganisaties- en professionals die werken volgens de regels en eisen die de Wet kinderopvang stelt aan kinderopvang. Dit houdt onder andere in dat: 

  • kinderen in een veilige en gezonde omgeving worden opgevangen,
  • de opvangprofessional gediplomeerd is en van onbesproken gedrag,
  • er volgens een duidelijke pedagogische visie wordt gewerkt,
  • de kinderopvangorganisatie/ -professional zichzelf heeft laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en dus ook gecontroleerd wordt op de kwaliteit van de opvang.

 

Formele kinderopvang scheelt in kosten

Formele kinderopvang geeft je als ouder meer zekerheid dat je kiest voor goede en veilige kinderopvang voor je kind. Omdat de overheid het gebruik van formele kinderopvang stimuleert, kun je alleen voor deze vorm van opvang kinderopvangtoeslag aanvragen.

Gastouders, nanny’s, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangorganisaties vallen allemaal onder formele kinderopvang:

 


Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang. Een erkende gastouder vangt hierbij maximaal 6 kinderen tegelijkertijd op. Deze kleinschalige kinderopvang vindt plaats bij de gastouder thuis. Gastouderopvang bestaat uit dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en opvang buiten school voor kinderen die op de basisschool zitten. Lees meer over gastouderopvang.

Nanny-opvang is opvang waarbij de opvangprofessional bij ouders aan huis opvang biedt. De nanny vangt hierbij vaak alleen de kinderen van het betreffende opvanggezin op. Nanny-opvang kan zowel voor dagopvang als voor buitenschoolse opvang worden ingezet. Uitgangspunt is dat kinderen, ook tijdens opvangdagen, thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Lees meer over nanny-opvang.

Een kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken tot circa 4 jaar. De kinderopvang kan voor hele of halve dagen zijn. De kinderen zitten in een groep en het aantal leid(st)ers per groep is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de grootte van de groep.

Kinderen vanaf twee jaar kunnen terecht op een peuterspeelzaal tot de leeftijd waarop zij basisonderwijs gaan volgen. Onder begeleiding van een of twee volwassenen kunnen kinderen wennen aan school. Kinderen leren met andere kindjes samen te werken en naar de leerkracht te luisteren.

Buitenschoolse opvang staat beter bekend onder de naam BSO. Hier kunnen kinderen vanaf circa 4 tot 12 jaar terecht buiten schooluren. Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook op studiedagen of tijdens vakanties. Scholen zijn verplicht om deze opvang aan te bieden. Dit kunnen zij zelf doen, maar in de praktijk werken scholen hiervoor vaak samen met kinderopvangorganisaties.


Informele kinderopvang

Tussenschoolse kinderopvang, de peuterspeelzaal, een au pair of incidentele oppas vallen in de categorie ‘informele kinderopvang’. Deze opvangvormen hoeven niet te voldoen aan de regels van de Wet kinderopvang. Hiervoor krijg je dan ook geen kinderopvangtoeslag.


Dit wordt ook wel de ‘overblijf’ genoemd, het is opvang die plaatsvindt op de basisschool. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor deze vorm van kinderopvang. De invulling ervan gaat vaak in overleg met de ouders

Overblijvende kinderen krijgen de gelegenheid om onder begeleiding te eten, te spelen en tot rust te komen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor deze vorm van kinderopvang. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Tussenschoolse kinderopvang valt niet onder de Wet kinderopvang.

Een au pair helpt een gezin bij de verzorging van de kinderen voor minimaal een aantal dagen per week. Meestal komt een au pair uit een ander land. Hij of zij woont in principe bij de familie in en ontvangt, behalve kost en inwoning, een kleine vergoeding. Het gastgezin wordt geacht de au pair te helpen bij het leren kennen van de taal en cultuur in het land van verblijf.