Alle aandacht, liefde en rust

Wat is nanny-opvang

Nanny-opvang is kleinschalige kinderopvang waarbij de opvangprofessional opvang bij een gezin aan huis verzorgt. Opvang door een nanny valt onder formele kinderopvang. Dit betekent dat je als ouder aanspraak mag maken op kinderopvangtoeslag, een tegemoetkoming in je opvangkosten.

 

Lees onderstaand meer over nanny-opvang:


Een nanny is een gecertificeerde en geverifieerde opvangexpert met een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alleen nanny’s die voldoen aan alle opleidings- en kwaliteitseisen die de overheid stelt, worden in dit register opgenomen.

Een nanny woont niet bij het gezin in, maar kan wel op flexibele tijden aanwezig zijn. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor de opvang van de kinderen en zorgt ervoor dat het dagelijkse ritme van het gezin ook tijdens werkdagen van de ouder(s) gewoon doorloopt. Een nanny verricht geen huishoudelijke werkzaamheden.

De werkplek van een nanny is het huis van haar opdrachtgever (de ouder). Dit vergroot de kans dat de ouder (deels) bepaalt op welke manier de nanny haar werk uitvoert. De overheid stelt dan ook dat er in dit geval sprake is van een gezagsverhouding. Deze gezagsverhouding maakt dat een nanny recht heeft op een arbeidsovereenkomst.

Verzorgt een nanny meer dan 3 dagen per week (ongeacht het aantal uren per dag) opvang in jouw huis? Dan heeft ze recht op een volledige arbeidsovereenkomst. In dat geval komt de nanny echt bij jou in loondienst en krijg je als opdrachtgever te maken met verplichtingen zoals afdracht loonheffingen, loondoorbetaling bij ziekte, vakantiegeld enz.

 Werkt een nanny maximaal 3 dagen per week bij jou in huis, dan kun je gebruikmaken van de Regeling Dienstverlening aan huis. Dit is een overeenkomst waarbij je als ouder minder (financiële) verplichtingen hebt en waarbij een nanny ook niet bij jou in dienst is. Ouders die kiezen voor een nanny, sluiten vaak een overeenkomst binnen de Regeling Dienstverlening aan huis.

Heb je wel meer dan 3 dagen per week opvang nodig voor jouw gezin en wil je toch gebruik kunnen maken van de Regeling Dienstverlening aan huis? Dan is kiezen voor twee vaste nanny’s ook een mogelijkheid. 

Wat houdt de Regeling Dienstverlening aan huis precies in? Het is een afgeleide van een reguliere arbeidsovereenkomst binnen het arbeidsrecht. De volgende rechten en plichten zijn van toepassing:

  •  Een nanny heeft ten minste recht op het minimumloon.
  • Een nanny heeft recht op uitbetaling van haar loon binnen 5 dagen na afloop van de betreffende kalendermaand.
  • Een nanny heeft recht op 8% vakantietoeslag over haar loon.
  • Je nanny heeft recht op vakantiedagen, het aantal vakantiedagen waar ze aanspraak op kan maken is vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Deze uren worden in overleg opgenomen.
  • Werkt je nanny op vooraf vastgestelde dagen en valt haar werkdag op een officiële feestdag? Dan heeft ze recht op loondoorbetaling tijdens deze feestdag.
  • Wanneer jij of je nanny de overeenkomst wil opzeggen, geldt er een opzegtermijn van een kalendermaand (als jullie samenwerking al langer dan 5 jaar duurt, is de opzegtermijn 2 kalendermaanden). Voor opzegging is geen toestemming van het UWV nodig.
  • Is je nanny ziek? Dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen, over deze dagen hoef je je nanny geen loon te betalen. Is je nanny na deze twee dagen nog steeds ziek? Dan heeft ze recht op doorbetaling van loon gedurende maximaal 6 weken. De hoogte van het bedrag wat je nanny tijdens haar ziekte krijgt doorbetaald, leggen jullie op voorhand met elkaar vast. Gebruikelijk is om 70% van het loon door te betalen tijdens ziekte. Deze 70% mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon.

Lees hier meer over de Regeling Dienstverlening aan huis

In je keuze voor een bepaalde vorm van kinderopvang, maak je vaak verschillende afwegingen. Een belangrijke afweging is bijvoorbeeld de keuze voor opvang aan huis of op een externe opvanglocatie. Een nanny aan huis betekent dat je kiest voor een opvangprofessional die haar tijd en aandacht volledig op jouw kind(eren) kan richten. Ze staat als het ware ‘in dienst’ van jullie gezinsleven. 

Met een gastouder kies je juist voor opvang buitenshuis. Je kinderen komen bij de gastouder in contact met andere kinderen en krijgen alle gelegenheid tot sociale interactie binnen de veiligheid van een kleine groep. 

Wist je trouwens dat opvang door een nanny bij 3 of meer kinderen in een gezin, financieel vaak voordeliger is dan opvang via een gastouder.

Bekijk de verschillen en overeenkomsten tussen gastouderopvang bij jou in huis of bij de gastouder.